5’

της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου, με τον Δρα Νικόλα Πάρη, Ανώτερο Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας

Κίνδυνοι για την Κύπρο

  1. Πρόσφατα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται;

Ήταν θεσμική υποχρέωση, έναντι της Επιτροπής της ΕΕ, το κάθε κράτος-μέλος να καταρτίσει μια μελέτη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Έτσι, ως Κύπρος μελετήσαμε κινδύνους από φυσικά αίτια (σεισμό, πλημμύρα, λειψυδρία κ.ά.) και τεχνολογικά αίτια (θαλάσσια ρύπανση, βιομηχανικά ατυχήματα κ.ά.). Με τον όρο «μελέτη», εννοούμε ότι αξιολογήθηκαν οι πιθανότητες να συμβούν διάφορες καταστροφές και οι πιθανές επιπτώσεις τους. Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με κυπριακά πανεπιστήμια και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Κύπρος της ΕΕ (Πράξη ΑΙΓΙΣ).

  1. Ήταν και η ανάρτηση στο διαδίκτυο θεσμική υποχρέωση;

Η ανάρτηση ήταν πρωτοβουλία της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, η οποία βρήκε μιμητές σε άλλα κράτη-μέλη. Ο λόγος της ανάρτησης ήταν ότι τη μελέτη δεν τη θέλαμε μόνο για τους σκοπούς της ΕΕ. Πολύ περισσότερο, τη θέλαμε προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλα κρατικά τμήματα αλλά και ακαδημαϊκούς-ερευνητές είτε για τον καταρτισμό σχεδίων και στρατηγικών είτε για να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές αναπτύξεις. Είμαστε στη διαδικασία να αναρτήσουμε και μελέτη για τους κινδύνους από την κλιματική κρίση.

  1. Γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή;

Ο όρος κλιματική αλλαγή παραπέμπει σε κάτι που θα συμβεί μελλοντικά. Η μελέτη των κινδύνων από το φαινόμενο, έδειξε ότι η κλιματική κρίση άρχισε από τη δεκαετία του 1970, που ως Κύπρος τη βιώσαμε κυρίως με μείωση της βροχόπτωσης. Από τη δεκαετία του 2000, άρχισε να επιταχύνεται και η αύξηση της θερμοκρασίας και όλων των φαινομένων που την συνοδεύουν.

  1. Με βάση τη μελέτη, ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κύπρος;

Έχουν γίνει διαγράμματα κινδύνου, με βάση κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά και  κοινωνικά. Με βάση τα περιβαλλοντικά κριτήρια, για παράδειγμα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι δασικές πυρκαγιές θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα με τη συνδρομή της κλιματικής κρίσης. Έχει γίνει βέβαια και ένα συνεκτικό διάγραμμα κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια μαζί, που δείχνει ότι ένας ισχυρός σεισμός ή μια δασική πυρκαγιά μεγάλης κλίμακας, θα έχουν τις μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις.

  1. Πώς μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να μελετήσει λεπτομέρειες για τη μελέτη αυτή;

Η μελέτη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας http://www.moi.gov.cy/moi/cd κάτω από το banner NRA2018-CY. H μελέτη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, που έγινε παλιότερα σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και κάποιους άλλους κινδύνους, θα αναρτηθεί πριν τα μέσα Αυγούστου 2019.