• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Δράση

Η Πολιτική Άμυνα λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχει στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ο οποίος προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στηρίζει τις προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.