• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

  Πάντα εκεί.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων – National Risk Assessment

Το πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε να υλοποιείται από το 2012 υπό το πρίσμα της Απόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 1313/2013/ΕΕ σε σχέση με την αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Το Άρθρο 6(α) της Απόφασης προβλέπει τα ακόλουθα: Για την προώθηση μιας παραγωγικής και συνεκτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστροφών, με την ανταλλαγή μη-διαβαθμισμένων πληροφοριών, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τα Κράτη Μέλη θα υλοποιήσουν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή κατάλληλο υπο-εθνικό επίπεδο και θα θέσουν στην διάθεση της Επιτροπής μια σύνοψη των σχετικών στοιχείων μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε τρία χρόνια από κει και πέρα.

Η Πολιτική Άμυνα είναι η αρμόδια αρχή για την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων στην Κύπρο και η ετοιμασία εκθέσεων Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων πλέον συνιστά θεσμική υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Για τους σκοπούς της κατάθεσης εκθέσεων από τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να προσφέρει στα Κράτη Μέλη μια πρότυπη μεθοδολογία για τον καταρτισμό της εθνικής αξιολόγησης κινδύνων, η οποία συνάδει με τη σχετική σειρά διεθνών προτύπων ISO 31000.

Η πρώτες εκθέσεις προς την Επιτροπή κατατέθηκαν το 2015 και περιλάμβαναν κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Περιλάμβαναν, επίσης, διακριτούς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους όπως είναι ο σεισμός, το τσουνάμι, η θαλάσσια ρύπανση και οι κυβερνο-κίνδυνοι. Οι πρώτες αυτές αξιολογήσεις έγιναν σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο είχε τη δική του ευρωπαϊκή θεσμική υποχρέωση για αξιολόγηση κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Στο ίδιο πλαίσιο η Πολιτική Άμυνα φιλοξένησε στην Κύπρο Ολλανδή εμπειρογνώμονα με βάση ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων.

Η πιο πρόσφατη έκθεση για την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2018 και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας. Σε αυτήν περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

 • Σεισμός
 • Τσουνάμι
 • Πλημμύρες
 • Λειψυδρία
 • Τεχνολογικά ατυχήματα
 • Δασικές πυρκαγιές
 • Άνοδος στάθμης θάλασσας
 • Θαλάσσια ρύπανση

Σύνθετες/συμπίπτουσες κρίσεις

Η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις κρατικές Υπηρεσίες για τους σχεδιασμούς τους, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητές και το ευρύ κοινό. Ως παράδειγμα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τις επόμενες δεκαετίες ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με μαρίνες και λιμάνια, παραθαλάσσιες αναπτύξεις και πώληση γης.

Η επόμενη έκθεση για την αξιολόγηση κινδύνων θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 2020. Η μορφή που θα λάβει συζητείται σε Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

Εθνική Aξιολόγηση Κινδύνων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.