• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Ευρωπαϊκή Δράση

Η Πολιτική Άμυνα λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμμετέχει στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ο οποίος προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στηρίζει τις προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αναπτύσσει τη δράση της, συμμετέχοντας ενεργά σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Η Πολιτική Άμυνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή της στις συναντήσεις Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ που προετοιμάζουν τη λήψη αποφάσεων στη συνέχεια από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και,

Έχει τον συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο (προστασία υποδομών κ.ά)

Η ηγεσία και στελέχη της Πολιτικής Άμυνας συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια και προωθούν τη διεθνή συνεργασία.

Πολιτική Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει συνεχώς την πολιτική της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας.

Το 1992 η τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα ίδρυσε την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τον συντονισμό της πολιτικής αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2004 αναβάθμισε την Υπηρεσία αυτή σε Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής.

Το 2010 η ΕΕ ενέταξε στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και την πολιτική προστασία, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφών, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Σήμερα η Γενική Διεύθυνση για την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.

Από το Νοέμβριο του 2014 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Κύπριου Επιτρόπου κ. Χρίστου Στυλιανίδη. Η δράση της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχει μια καταστροφή. Καλύπτει πολύ περισσότερα στάδια: την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση.

Αυτό συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο:

  • να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών, π.χ. χάρη σε στρατηγικές περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
  • να βελτιωθεί η ετοιμότητα, π.χ. μέσα από την ανάπτυξη µέσων, όπως τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης, • να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσα από τη «χαρτογράφηση» κατάλληλων στρατηγικών εξόδου,
  • να ενισχυθεί η γενικότερη θωράκιση του πληθυσμού, π.χ. συνδέοντας την παροχή έκτακτης βοήθειας με «εργαλεία» μακροπρόθεσμης ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Η Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία συνεπικουρείται από την Επιτροπή για την Πολιτική Προστασία (Civil Protection Committee), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών της E.E., εκπρόσωποι από τα υποψήφια για ένταξη κράτη και εκπρόσωποι από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, αλλά και σε ομάδες εργασίας που έχουν ως σκοπό τη στήριξη του έργου της.

Το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό, πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση, γεγονός που δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια από αυτές είναι η σύνδεση με το ERCC (Emergency Response Coordination Center) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα CECIS (Common Emergency Communication and Information System), που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και κράτη τα οποία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας.

Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει στην Ανοικτή Μερική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών, [European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA)], υπό την ομπρέλα του Συμβουλίου της Ευρώπης, , τόσο με εκπροσώπηση στις συναντήσεις των Μονίμων Ανταποκριτών, όσο και με τη λειτουργία του επιστημονικού κέντρου BeSafeNet.