• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

  Πάντα εκεί.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Σημαντική πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θεσπίστηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2007 και το 2013. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή αλληλοβοήθειας, μεταξύ των Κρατών Μελών, σε περίπτωση καταστροφής ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

 • Ο Μηχανισμός παρέχει το πλαίσιο της συνεργασίας και παροχής βοήθειας και ενεργοποιείται, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.
 • Προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της πολιτικής προστασίας και
 • Στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αποτελεσματικά «εργαλεία» για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Κάθε χώρα που πλήττεται από μεγάλες καταστροφές μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτική Άμυνα είναι ο φορέας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του οποίου ζητείται ή παρέχεται η διεθνής βοήθεια. Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται, κυρίως, από:

 • το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Response Coordination Center – ERCC)
 • το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Common Emergency Communication and Information System – CECIS),
 • τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους, και,
 • το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων

Η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει δραστήρια:

 • Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προστασίας για την αναβάθμιση της ικανότητας και των δεξιοτήτων του προσωπικού στην παροχή και λήψη βοήθειας μέσω του Μηχανισμού.
 • Στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στις μεθόδους εργασίας

Η Πολιτική Άμυνα έχει το συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο. Περισσότερα στην ιστοσελίδα.