• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Ομάδες Εργασίας και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

CPC (CIVIL PROTECTION COMMITTEE)
Επιτροπή η οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα θέματα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Στην CPC παραπέμπονται οι αποφάσεις της ομάδας εργασίας PROCIV για επεξεργασία και κωδικοποίηση του τρόπου υλοποίησής τους από τα κράτη-μέλη, αφού συζητηθούν στις συνόδους κορυφής. Θεματικές συναντήσεις υπό την CPC είναι οι συναντήσεις των διοικητών πολιτικής προστασίας, των συντονιστών εκπαίδευσης, ειδικών για τη μείωση καταστροφών, ειδικών για θέματα RescEU και άλλες.

PROCIV (WORKING PARTY ON CIVIL PROTECTION)
Συμβουλευτική του Συμβουλίου ομάδα εργασίας, για θέματα πολιτικής. Τα συμπεράσματά της προωθούνται στις συνόδους κορυφής, για λήψη αποφάσεων. Τα θέματα που απασχολούν την ομάδα εργασίας  αφορούν στην προστασία του πληθυσμού, του περιβάλλοντος, των υποδομών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περιόδους φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, εντός ή και εκτός της ΕΕ. Η πρόληψη και η προετοιμασία είναι παράμετροι στις οποίες δίνεται σήμερα ιδιαίτερη σημασία.

Συναντήσεις Διοικητών Πολιτικής Προστασίας
Συναντήσεις Διοικητών, δύο ανά έτος, οργανώνει το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου κάθε εξάμηνο, με τη στήριξη της Επιτροπής της ΕΕ. Στις συναντήσεις Διοικητών, που είναι άτυπες, γίνεται αλληλοενημέρωση για τις εξελίξεις στο τομέα της πολιτικής προστασίας και ακούγονται απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Τέλος, διατυπώνονται ιδέες για την παραπέρα ενδυνάμωση της προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

EXPERT GROUP FOR DISASTER REDUCTION
Συμβουλευτική ομάδα εργασίας της Επιτροπής (Commission) για θέματα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Το εύρος των αρμοδιοτήτων της είναι ο καθορισμός διαδικασιών για την αξιολόγηση, χαρτογράφηση και γενικά διαχείριση κινδύνων κρατών-Μελών της ΕΕ αλλά και χωρών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Προγράμματα και Εκπαιδεύσεις

TRAINING OF THE MECHANISM OF CIVIL PROTECTION
Assessment Mission Course (AMC) – Πρόκειται για ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, το οποίο διεξάγεται 4 φορές το χρόνο στην Κύπρο, και το οποίο κέρδισε, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή υπηρεσία τεχνικής βοήθειας THW Γερμανίας, τον οργανισμό πολιτικής προστασίας της Βουλγαρίας και τον οργανισμό των Ιωαννιτών Γερμανίας, με τη συμμετοχή του οργανισμού ACAPS των Ηνωμένων Εθνών. Το δημοφιλές του προγράμματος έγκειται στο ό,τι αντί να χρησιμοποιούνται ηθοποιοί για την άσκηση, συμμετέχουν οι ίδιοι οι δημόσιοι και άλλοι λειτουργοί, οι οποίοι θα κινητοποιηθούν σε περίπτωση σεισμού στην Κύπρο, για την αξιολόγηση των αναγκών του οποίου θα ζητηθεί ευρωπαϊκή βοήθεια. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στον 17ο κύκλο του.

LEAPFROG
Πακέτο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αφορά το κτίσιμο δυνατοτήτων (capacity building). Το συγκεκριμένο πακέτο αφορά τη δημιουργία μονάδων ανταπόκρισης (modules) για drones (Unmanned Aerial Vehicles). Η Πολιτική Άμυνα απέκτησε, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο ΚΟΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, μικρό στόλο από drones, τα οποία είναι εξοπλισμένα με συμβατικές και θερμικές κάμερες.

Πρόγραμμα SWIFTERS, του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, το οποίο αφορά τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ σμήνους UAV (drones) τα οποία βρίσκονται σε πτήση.

Ασκήσεις MODULES του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Lot 3)
Η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει στον προγραμματισμό και την εκτέλεση ασκήσεων των μονάδων (modules) του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ως modules υπάρχουν μονάδες πυρόσβεσης, άντλησης νερού, υποστήριξης υποδομών (π.χ. γέφυρες και κτίρια), επείγουσας ιατρικής μεταφοράς και φροντίδας, έρευνας και διάσωσης, επικοινωνιών και ούτω καθεξής.

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Έργο ΑΙΓΙΣ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των περιοχών της Ελλάδας (περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου) και της Κύπρου, που συμμετέχουν, για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα BeSafeNet, της Συμφωνίας EUR-OPA MAJOR HAZARDS AGREEMENT, του Συμβουλίου της Ευρώπης
Η Κύπρος διαχειρίζεται το κέντρο BeSafeNet, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης για την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, σε ό,τι αφορά φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, ειδικά για νέους και παιδιά.
Κατά το 2019 διεξάχθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη Ολυμπιάδα, για τις ηλικίες στις οποίες αναφέρεται το έργο. Το 2020 θα διεξαχθεί η δεύτερη.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προγράμματα κάλυψαν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους καταστροφών, τη δημιουργία μικρού στόλου drones, την ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση καταστροφών, την βέλτιστη επείγουσα στέγαση πληθυσμού που επηρεάζεται από καταστροφές, και άλλα.