• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας

Η Πολιτική Άμυνα είναι οργανωμένη σε ιεραρχική δομή για την υλοποίηση της αποστολής της. Στελεχώνεται από μόνιμο επαγγελματικό προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους.

Η Δύναμη αποτελείται από πέντε τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από εθελοντές και εποπτεύονται από μόνιμο προσωπικό:

  • Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
  • Τμήμα Μέριμνας
  • Τμήμα Συνοικιοφυλακής
  • Τμήμα Επικοινωνιών
  • Τμήμα Διάσωσης

Τα μέλη της Δύναμης λαμβάνουν γενική και ειδική εκπαίδευση για στελέχωση των Τμημάτων.

H Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας αναπτύσσεται σε περίπου 40 σταθμούς που καλύπτουν όλη την Κύπρο. Στους σταθμούς γίνεται η εκπαίδευση των υπόχρεων μελών και αποτελούν το σημείο συνάντησης και κινητοποίησης. Οι σταθμοί στελεχώνονται από τους εθελοντές. Βρίσκονται συνήθως σε υπόγειους χώρους που ενίοτε χρησιμοποιούνται και ως καταφύγια. Διαθέτουν αίθουσα εκπαίδευσης και αποθήκη με υλικό υποστήριξης.

Η Πολιτική Άμυνα στηρίζεται στον επαγγελματισμό των μονίμων στελεχών, αλλά και στην κατάρτιση, τη συμμετοχή και αφοσίωση των εθελοντών και υπόχρεών της. Οι εθελοντές είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Δύναμης και οι υπόχρεοι τα απλά μέλη της.

Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, καθώς και άλλες Ουσιώδεις Υπηρεσίες και Τμήματα του κράτους. Στην πρώτη γραμμή της συνεργασίας είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας και οι Επαρχιακές Διοικήσεις. Άλλοι οργανισμοί σε ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας είναι η Εθνική Φρουρά, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Υδάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων κ.ά.

Τα μόνιμα Στελέχη της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας είναι περίπου 35. Ασκούν επιτελικά καθήκοντα και καθοδηγούν τις δράσεις της Πολιτικής Άμυνας.

Οι Εθελοντές αποτελούν σημαντικό τμήμα της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας γιατί αυτοί κυρίως εκτελούν τα επιχειρησιακά καθήκοντα. Η Πολιτική Άμυνα ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την εθελοντική κατάταξη.

Οι εθελοντές φέρουν στολή της Δύναμης και συμμετέχουν με την υπογραφή δήλωσης όρων για υπηρεσία σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι Εθελοντές αριθμούν περίπου 700 άτομα. Εκπαιδεύονται στους Σταθμούς της Πολιτικής Άμυνας και αναλαμβάνουν τη λειτουργία τους. Επίσης συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες των Εθελοντών τυγχάνουν ετήσιας συμβολικής αποζημίωσης, της τάξης των 800 Ευρώ, για,κατ’ ελάχιστον υπηρεσία 60 ωρών και έξοδα οδοιπορικών.

Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών υπόκεινται στην υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη. Οι υπόχρεοι/ες αμυνίτες/τριες, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στη Δύναμη δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, εκπαιδεύονται σε θέματα Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής και Επικοινωνιών.

Στη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας υπηρετούν γύρω στις 4500 γυναίκες και άνδρες. Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας άνω των 16 ετών, υπόκεινται υποχρεωτική υπηρεσία στη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας. Οι Αμυνίτες και Αμυνίτριες υπηρετούν για συνολικό χρόνο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Εκπαιδεύονται σε θέματα Μέριμνας, Πρώτων Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής και Επικοινωνιών.

Στη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας υπηρετούν άνδρες και γυναίκες. Ειδικά οι γυναίκες έχουν αυξημένη συμμετοχή και είναι νεότερες σε ηλικία, καθώς καλούνται για υπηρεσία μετά τις σπουδές τους. Οι άνδρες καλούνται μετά την απόλυσή τους από την Εθνοφυλακή και ανάλογα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.