• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

  Πάντα εκεί.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Στόχοι και Επιδιώξεις

Όραμα της Πολιτικής Άμυνας είναι η αναβάθμιση και ισχυροποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης συμφορών και η εμπέδωση βασικών κανόνων ασφάλειας και αυτοπροστασίας των πολιτών.

Ο απώτερος στόχος της Πολιτικής Άμυνας είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας έτοιμης να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους.

Η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι για την μετεξέλιξή της και διαδραματίζει ταυτόχρονα ρόλο στρατηγικό και επιχειρησιακό. Καλείται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της, λειτουργώντας σε ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων στον τομέα της αρμοδιότητάς της, όπως ορίζεται από την ΕΕ.

Η Πολιτική Άμυνα έχει εκπονήσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την 3ετία 2019 – 2021 με στόχους και δείκτες απόδοσης.

Βασική διαπίστωση της Πολιτικής Άμυνας είναι ότι ο ρόλος της καθίσταται πιο σημαντικός λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ειδικότερα στο Στρατηγικό Σχέδιό της, η Πολιτική Άμυνα υπογραμμίζει την εμφάνιση αυξημένων κινδύνων και απειλών για την Κύπρο με την εκδήλωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Οι συνθήκες επιβάλλουν την πλήρη ετοιμότητά της με πρωταρχικό στόχο τη λήψη προληπτικών, κατασταλτικών και ανακουφιστικών ανθρωπιστικών μέτρων για,

 • προστασία του πληθυσμού και της περιουσίας του,
 • προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας,
 • προστασία από τις επιπτώσεις συμφορών από φυσικά αίτια (σεισμοί, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι κτλ) και από ανθρωπογενή αίτια (τεχνολογικά ατυχήματα, εκρήξεις κ.ά.)

Επιμετρώντας τις συνθήκες που περιβάλλουν την Κύπρο και την αξιολόγηση του κινδύνου, η Κύπρος είναι εκτεθειμένη σε σειρά απειλών και προκλήσεων:

 • Πυρκαγιές
 • Σεισμός
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Τσουνάμι
 • Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
 • Πλημμύρες
 • Έλλειψη νερού
 • Περιοχές βαριάς βιομηχανίας αποτελούν ειδική προτεραιότητα για την ολοκληρωμένη, και όχι μεμονωμένη, αξιολόγηση του κινδύνου
 • Απερήμωση του εδάφους

Στην περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης, μια σειρά από ζητήματα στον τομέα ευθύνης της Πολιτικής Άμυνας αφορούν την έγκαιρη προειδοποίηση και κινητοποίηση, την αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού, ιδίως για την κάλυψή του (καταφύγια) και τα σχέδια εκκένωσης, τη χρήση οδικών αρτηριών κοκ.

Στην Ιστοσελίδα http://www.besafenet.net/el-gr η οποία υποστηρίζεται από την Ευρω-Μεσογειακή Ανοικτή Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις διάφορες καταστροφές τις οποίες η Πολιτική Άμυνα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ προσέδωσε στον τομέα ευθύνης της Πολιτικής Άμυνας ιδιαίτερη βαρύτητα και ανανεωμένη προτεραιότητα. Η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε και εκπόνησε για πρώτη φορά Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου (Δεκέμβριος 2015) υπό το πρίσμα των νέων και αυξημένων υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους, τις δυνατότητες που απέκτησε να αιτηθεί συνδρομή και βοήθεια, αλλά και τις υποχρεώσεις της να ανταποκριθεί αιτήματα για συνδρομή από χώρες μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Η δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2018.

Η συμμετοχή στην ΕΕ μετριάζει τα προφανή μειονεκτήματα της Κύπρου ως μικρής χώρας και μάλιστα εκτεθειμένης σε ασύμμετρες φυσικές, ανθρωπογενείς ή νέες απειλές.

Οι δραστηριότητες της Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της, προσδιορίστηκαν σε 4 τομείς:

 • Συνεχής (και) εκπαίδευση και διάχυση πληροφοριών στα μέλη της καθώς και το ευρύτερο κοινό (εκπαιδεύσεις, ασκήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων, έκδοση ενημερώσεων και ανακοινωθέντων)
 • Στελέχωση της Πολιτικής Άμυνας και οργάνωση μελών (εγγραφή και κατάταξη, οργάνωση σε κλιμάκια και παροχή εξοπλισμού, εξεύρεση χώρων εκπαίδευσης, στελέχωσης και διοίκησης, οργάνωση κέντρων ελέγχου)
 • Πρόληψη και ετοιμότητα (εκπόνηση Βασικού Εθνικού Σχεδίου και εφαρμογή επιμέρους σχεδίων, διατήρηση καταφυγίων και άλλων χώρων προστασίας, συντήρηση αποθεμάτων υλικού και ειδών ανακούφισης πληθυσμού)
 • Παροχή ανθρωπιστικής και ανακουφιστικής βοήθειας στην Κύπρο και το εξωτερικό (ανταπόκριση σε πυρκαγιές, πλημμύρες σεισμούς, φιλοξενία σε άτομα που χρήζουν προστασίας, ανταλλαγή και αποστολή εμπειρογνωμόνων κατά τη φάση παρέμβασης)