• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

rescEU

Τον Μάρτιο του 2019 περατώθηκε η διαδικασία έγκρισης, από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο, το rescEU, που αποτελούσε πρωτοβουλία του Επιτρόπου της Επιτροπής DG ECHO (Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) του Κύπριου Επιτρόπου Χρ. Στυλιανίδη. Φυσικά, η αρχική του πρόταση άλλαξε σημαντικά, αφού προνοούσε να αποκτήσει η Επιτροπή της ΕΕ μέσα τα οποία να κινητοποιεί όπου παρουσιάζεται ανάγκη για βοήθεια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, Κράτους-Μέλους ή και τρίτης χώρας.

Η πρόταση η οποία εγκρίθηκε τελικά, αφορά την απόκτηση μέσων από τα Κράτη-Μέλη, με συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή, μέχρι και 90%. Σκοπός της όλης διευθέτησης είναι η άμεση ανταπόκριση σε καταστροφές, όταν τα μέσα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δεν είναι σε θέση να κινητοποιηθούν είτε λόγω άλλων καταστροφών, είτε λόγω βλάβης. Τότε, ο Μηχανισμός θα μπορεί να κινητοποιήσει τα μέσα που θα αποκτηθούν κάτω από το rescEU. Τα μέσα αυτά θα κινητοποιούνται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη που τα κατέχουν.

Το rescEU προβλέπεται να ανταποκρίνεται σε επείγουσες καταστάσεις εντός ΕΕ. Άλλα Κράτη-Μέλη που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως όμορα κράτη ή κράτη που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης), συμμετέχουν επίσης. Για κινητοποίηση σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες πρόνοιες όπως το να υπάρχει μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών που επηρεάζονται. Τα μέσα που θα αποκτηθούν για το rescEU αφορούν, σε πρώτη φάση, εναέρια μέσα για κατάσβεση πυρκαγιών, ενώ προωθούνται και μέσα για μαζικά ιατρικά περιστατικά και για ανταπόκριση σε ΡΒΧΠ, δηλαδή επεισόδια Ραδιολογικά, Βιολογικά, Χημικά ή Πυρηνικά.

Για το rescEU θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική κατανομή των μέσων, έτσι ώστε να υπάρχει, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφη κατανομή εξοπλισμού στην ΕΕ. Οι δυνατότητες του rescEU θα αναπτυχθούν σταδιακά, τα επόμενα λίγα χρόνια.