Άσκηση της Πολιτικής Άμυνας για τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος

Οι βιομηχανίες που αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες, αποτελούν μέρος της σύγχρονης κοινωνίας μας. Η ύπαρξη και λειτουργία τους όμως, πέραν των θετικών στην οικονομία και άλλους τομείς, προϋποθέτουν και κινδύνους για τη ζωή και ευημερία των πολιτών που διαβιούν, εργάζονται και μετακινούνται δίπλα τους, αφού η πιθανότητα ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σε οποιαδήποτε βιομηχανική μονάδα, οποτεδήποτε, δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να μειώσει την πιθανότητα ατυχημάτων αλλά και τις επιπτώσεις τους, εκπόνησε την Οδηγία “SEVESO” καθορίζοντας υποχρεώσεις τόσο για τις βιομηχανίες όσο και για τις εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει την ευθύνη εκπόνησης ειδικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά από ένα ατύχημα, πέραν των ορίων της βιομηχανικής μονάδας.

Σήμερα, όλες οι βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας “SEVESO” βρίσκονται στην Επαρχία Λάρνακας και συνεπώς η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας έχει ιδιαίτερη εμπλοκή στην εκπόνηση και διαχείριση του σχετικού Σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας προγραμματίζει τη διεξαγωγή άσκησης δοκιμής του Εξωτερικού Σχεδίου “SEVESO” στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες βιομηχανίες και Κρατικές Υπηρεσίες, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι καθώς και ΜΚΟ.

Την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από μια σειρά συσκέψεων και συναντήσεων οι οποίες σκοπό έχουν να καθορίσουν τον σκοπό, στόχους, εμπλεκόμενους και βαθμό εμπλοκής τους και άλλες παραμέτρους της άσκησης.